Zasady wiary

Wierzymy w jednego Boga - stworzyciela świata duchowego i fizycznego. Boga wiecznego, bez początku i bez końca, doskonałego w swoich atrybutach. Istniejącego od zawsze w trzech osobach - Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Człowiek został stworzony przez Boga, na podobieństwo Boże i do życia w bliskości z Bogiem. Wraz z grzechem nieposłuszeństwa popełnionym przez Adama, cała ludzkość znalazła się pod wpływem grzechu, a w konsekwencji została oddzielona od Boga. Jako taka jest zgubiona i zasługuje na wieczne potępienie.

Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie powrócili do społeczności z nim i odzyskali życie wieczne. Dlatego z miłości do człowieka - swojego stworzenia, posłał na świat swojego umiłowanego syna - Jezusa Chrystusa.

Syn Boży - Jezus Chrystus przyszedł na świat w ciele człowieka, grzechu nie popełnił, umarł na krzyżu za grzechy każdego człowieka, został złożony do grobu, trzeciego dnia zmartwychwstał w uwielbionym ciele i wstąpił na niebiosa, gdzie zasiadł na tronie chwały po prawicy Boga Ojca. Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem i jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.

Człowiek zostaje zbawiony nie przez własne starania i zasługi, lecz tylko z łaski Bożej, na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła odkupienia dokonanego przez Niego na krzyżu. Rezultatem zbawczej wiary jest uświęcone życie, społeczność z Bogiem przez Słowo Boże i modlitwę oraz dążenie do społeczności z innymi wierzącymi.

Kościół Chrystusowy jest jeden na całej ziemi. Składa się z ludzi dla których Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Panem. Ludzi duchowo narodzonych na nowo i prowadzonych przez Ducha Świętego. Wierzących szczerym sercem Bogu oraz naśladujących Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Fundamentem i głową tego kościoła jest sam Jezus Chrystus.

Cała Biblia, czyli sześćdziesiąt sześć ksiąg Pisma Świętego, jest Słowem Bożym objawionym i jednakowo natchnionym przez Boga we wszystkich częściach. Stanowi ono najwyższy, absolutny i ostateczny autorytet w sprawach wiary i życia człowieka.